زمان محلی:   

برترین مطالب

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت؟


 

((   آگهي مزايده فروش محصول خرمالو  بصورت سردرختی ( نوبت دوم )   ))

        شركت كشاورزي و دامپروري ران  درنظر دارد  ،  محصول خرمالو  باغ واحد امیری  خود  را  به آدرس گنبد کاووس – روستای حاجی بالخان درسطــح  حدود 13  هكتار به شرح  شرایط ذيل ازطريق مزايده کتبی ( در صورت لزوم حضوری )  بصورت سردرختی  بفروش برساند  .  

      متقاضيان جهت بازديد از باغ وآگاهي ازشرايط مزايده مي توانند ، همه روزه به استثناء ايام تعطيل از ساعت  8 صبح لغايت 15 بعدازظهر حداكثر تا  روز یکشنبه مورخ  1399/07/06  به باغ مورد مزايده مراجعه داشته باشند.

        همچنين سپرده تعيين شده را به حساب شماره  208429740  نزد بانك کشاورزی و یا به حساب سیبا  0107071971005 بانک ملی به نام شركت کشاورزی و دامپروری ران واريز و فيش مربوطه را حد اکثر ساعت  10 روز مزایده  به امورمالی شركت تحويل نمايند.

     مهلت واریز سپرده  و ارائه پیشنهاد قیمت :  ساعت 10  روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 .

    زمان برگزاری مزايده :  ساعت 11 روز دو شنبه مورخ 1399/07/07 .

    محل برگزاری مزايده : گرگان ـ خیابان ملاقاتی-بلوار شهيدشكاري ـ جنب اداره كل شيلات ـ  دفترمركزي شركت كشاورزي ودامپروري ران .

     تلفن های تماس:               6 ـ 32328095  و         09111564138       و     1787213-0911     .

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  باتشکر

                                                                                                                                                                                                                                                                                         نصرا... درویش متولی

                                                                                                                                                                                                                                                                                  مدیر عامل و عضو هیات مدیره

       شرايط شرکت در مزايده :

  • نحوه پرداخت مبلغ فروش :

1-1- پرداخت حداقل 30 درصد از کل مبلغ مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و واریز آن  به یکی از حسابهای شرکت  و 70 درصد الباقی  بهای مورد معامله طی 3 قسط تا قبل از پایان برداشت محصول باغ  .

2-1- برنده مزایده موظف به انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت 24 ساعت بعد از برگزاری مزایده می باشد . عدم انعقاد قرارداد در موعد مقرر و عدم رعايت بند 1 و 2 اين آگهي به منزله  انصراف محسوب خواهد شد و ضمن ضبط سپرده  نفر اول ( برنده مزایده ) ، شركت اختيار دارد  نسبت به فروش و عقد قرارداد با نفر دوم و یا سوم اقدام نمايد و طرف قرارداد حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت  .

  3-1- لازم است خریدار در زمان انعقاد قرارداد  به میزان باقیمانده مبلغ مورد معامله  نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی انجام تعهد پرداخت معتبر با سررسید  معین و یا  یک فقره سند مالکیت سهل الوصول که پس از عقد قرارداد در رهن شرکت قرارخواهد گرفت  به فروشنده تحویل  نمایند. 

     تضامین واگذار شده  پس از وصول کلیه مطالبات شرکت به خریدار عودت خواهد شد .

   ( ارائه کپی شناسنامه واصل کارت ملی در زمان عقد قرارداد الزامیست چنانچه به هنگام عقد قرارداد ،خریدار (برنده مزایده) مستندات لازم را ارائه ننماید ، عقد قرارداد انجام نگرفته و سپرده خریدار به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

4-1-سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفراول مزایده برابر بند دو  ضبط و سپرده ديگر شركت كنندگان طبق ضوابط مستردخواهدشد.

 

  • سایر شـرایط فـروش :

1-2- واریز مبلغ 350/000/000 ریال به صورت نقدی به حساب جاری 208429740 نزد بانک کشاورزی  و یا ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت به نام شرکت کشاورزی ودامپروری ران به عنوان سپرده شرکت در مزایده  .

 

  

2-2-کلیه عملیات برداشت ، سورت ، بسته بندی ، تهیه و تامین خودروی حمل و هزینه های مربوطه  برعهده خریدار می باشد .

 3-2-  خریدار موظف خواهد بود پس از انعقاد  قرارداد نسبت به تحویل و مدیریت باغ و محصول اقدام نماید .

4-2- پس از انعقاد قرارداد با برنده مزایده و انجام کلیه تعهدات قبل از قرارداد ، باغ طی صورتجلسه ای تحویل خریدار خواهد شد و مدت زمان پایان برداشت  لغایت حدود 05/09/1399 بوده که این زمان شروع و پایان مدت اعلام شده بسته به شرایط جوی متغیر خواهد بود . درعین حال پس از اعلام نفر برنده و انعقاد قرارداد با طرف خریدار و انجام کلیه تعهدات از سوی خریدار ، باغ فوق در اختیار خریدار قرار داده خواهد شد .

5-2-کلیه کسورات قانونی مشمول از جمله مالیات متعلقه بر عهده خریدار خواهد بود .

6-2-کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده خریدارخواهد بود .

7-2-خریدار موظف است درهرشرایط زمان و مکان و جوی با نظر نماینده شرکت نسبت به عملیات برداشت و ... اقدام نماید .

8-2-رعایت موارد حفاظت و ایمنی ازسوی خریدار در زمان تحویل محصول الزامی است و درصورت بروزهرگونه حادثه ، خسارت وارده به عهده خریدار خواهدبود .

9-2-ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مزایده و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد .

10-2-قیمت پیشنهادی باید به طور صریح و روشن عنوان گردیده و کاملا خوانا و بدون خط خوردگی باشد و می بایست در پاکت لاک و مهر شده به همراه واریز سپرده شرکت در مزایده تا ساعت مقرر به امور اداری شرکت تحویل گردد .

11-2- پیشنهاداتی که ناقص ، مبهم ، مشروط و یا  فاقد سپرده باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

12-2- همچنین هرگونه پیشنهادی و یا  نوشته ای خارج از موضوع درخواست در برگ فرم پیشنهاد قیمت ارائه شود خلاف محسوب گشته و از دور مزایده خارج می گردد .

13-2- پیشنهادات واصله  ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 07/07/1399 در محل برگزاری مزایده بازگشائی ،  بررسی و برنده مزایده اعلام خواهد شد و در صورتی که کمیسیون مزایده صلاح بداند جلسه به صورت حضوری برگزارخواهد شد . لذا حضور متقاضی یا نماینده تام الاختیار( با معرفی نامه کتبی ) الزامی می باشد .

14-2-  شرکت  در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد تام الاختیار مختار خواهد بود .

15-2-سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد .

16-2-پیشنهاد قیمت متقاضی می بایست در دو پاکت "الف" و "ب" ارائه شود پاکت "الف" سپرده شرکت در مزایده و پاکت"ب" صرفا قیمت پیشنهادی .

17-2-حفظ و حراست از کلیه دارائیهای موجود در باغ و حفاظت از درختان باغ با خریدار خواهد بود و چنانچه خسارتی به دارائیهای شرکت مستقر در باغ و یا خسارتی به درختان وارد گردد ، خسارت وارده از خریدار دریافت خواهد شد .

  • تعهدات فروشنده :
    • در اختیار قراردادن باغ مورد نظر برای برداشت پس از اجرای تعهدات از سوی خریدار وانعقاد قرارد داد با خریدار .
    • نظارت و کنترل بر فرایندهای برداشت در زمان برداشت محصول .

 

 

 

  • - گواهی شرکت کننده در مزایده و نرخ پیشنهادی :

 

مدیرعامل محترم شرکت کشاورزی و دامپروری ران

      باسلام ، احتراماً -   اینجانب                                            فرزند                           به کد ملی                                

 به شماره تماس                                                     ضمن بازدید از باغ و محصول باغ خرمالو موضوع مزایده و مطالعه اسناد مربوطه به شرح صفحات 1 و 2 اسناد مزایده  و قبول کلیه شرایط مندرج در متن اگهی ، با آگاهی کامل از شرایط آن شرکت برای فروش محصول ، آمادگی خود رابرای خرید محصول خرمالو با شرایط آن شرکت اعلام میدارم .

 

 

   *-  ضمنا نرخ پیشنهادی اینجانب برای خرید کل  محصول  باغ ، به ارزش                                                               ریال می باشد .

 

    کد پستی متقاضی :                                                                                                                    

     آدرس متقاضی    :

 

                                                                                                                                         امضاء واثر انگشت متقاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
Golestanp.ir
sefaresh.net
احیایی باغات باغات مرکبات بلدوزر تراکتور ران سیب زمینی سیب زمینی فیروزکوه شرکت ران عمده عمده فروشی فروش فروش سیب زمینی فروش مستقیم سیب زمینی فروش مولدین فروش نارنگی فیروزکوه ماهی نارنگی نسل اول نمایشگاه نمایشگاه توانمدی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 201 هانوماک هلدینگ هلدینگ کشاورزی